Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego - ABK SP. Z O.O.

CYPRYSOWA 12, 83-000 Pruszcz Gdański

 

Statut


AKT ZAWIĄZANIA
TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO – ABK
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
obejmujący zmiany wynikające z :
 
1.  aktu notarialnego repertorium A nr 4448/2015 z dnia 18.05.2015,
 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Andrzej Gajos, Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański i Zbigniew Matysiak, Zastępca Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański oświadczają, że działając w imieniu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką"---------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Spółka używać będzie firmy: „Towarzystwo Budownictwa Społecznego ABK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i skrótu „Towarzystwo Budownictwa Społecznego ABK,  Sp. z o. o.  ---------------------------------------
§ 3
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. ---------------------------------------------------------------------
2. Na obszarze swego działania Spółka może otwierać, powoływać, prowadzić zakłady i przystępować do innych spółek i spółdzielni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 4
Siedzibą Spółki jest miasto Pruszcz Gdański. -----------------------------------------------------------------------------------
§ 5
1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. ------------------------------------------------------------------------------------
2. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz.1070 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą, Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733), przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszego aktu zawiązania spółki. ---------------------------------------------------------------------------
§ 6
1. Przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.
2. Spółka może również: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Nabywać budynki mieszkalne ----------------------------------------------------------------------------------------
2. Przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu, -----------------------------------------------------------------------------------------
3. Wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Towarzystwa; ---------------------------------
4. Sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi nie stanowiącymi własności Towarzystwa, z tym że powierzchnia zarządzonych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych; --------------------------
5. Prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, polegającą na: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym; -------------------------------------------------------------------------------------
b) budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli; -----
c) budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d) przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa; -----
e) zarządzaniu nieruchomościami niemieszkalnymi takimi jak: obiekty służby zdrowia, oświaty wychowania, kulturalno-oświatowe, handlowe lub inne, jeżeli w obiektach tych świadczone są usługi przede wszystkim na rzecz mieszkańców tych budynków lub osiedli. ----------------------------------------------------------------------------
3.  Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności,  w zakresie wynikającym                   z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, opisanym w ust.1 i ust. 2 jest: ------------------
1) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - 41.20.Z, ------------
2) przygotowanie terenu pod budowę – 43.12.Z, ------------------------------------------------------------------------------
3) wynajem i zarządzanie  nieruchomościami  własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z, ------------------------------
4) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z, ---------------------------------------------------------
5) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - 68.32.Z, ----------------------------------------------------
6) wykonywanie pozostałych robót budowlanych  wykończeniowych - 43.39.Z, ----------------------------------------
7) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - 43.99.Z, --------------------------
8) wykonywanie instalacji elektrycznych - 43.21.Z, ---------------------------------------------------------------------------
9) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych- 43.22.Z, ------------
10) tynkowanie - 43.31.Z, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11) zakładanie stolarki budowlanej - 43.32.Z,  ----------------------------------------------------------------------------------
12) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - 43.33.Z,  ---------------------------------------------------------
13) malowanie i szklenie- 43.34.Z. ------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 7
1. Spółka może zawierać z osobami prawnymi i fizycznymi, zgodnie z art. 29 i art. 29a ustawy, umowę  w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkań dla osób spełniających wymogi dla zawarcia umów najmu lokali, o których mowa w art. 30 ustawy. --------------------------------------------------------------------------------------
2. Umowa w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkań określi sposób rozliczeń z tytułu udziału osoby prawnej lub fizycznej party¬cypującej w kosztach budowy tych lokali. -------------------------------------------------
§ 8
Dochody Spółki nie mogą być przeznaczone do podziału między wspólników, przeznacza się je w całości na działalność określoną w § 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 9
Mieszkania budowane z udziałem kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego podlegają regulacji normatywnej stosownie do aktów wykonawczych do ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
II ZASADY NAJMU
 
§ 10
1.   Skreślony. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.   Spółka może wynajmować lokal mieszkalny wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli spełnia ona łącznie następujące warunki:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Osoba fizyczna i osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny w innej miejscowości  lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada  tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega. -------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Dochód gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy najmu nie może przekraczać 1,3 przeciętnego wynagrodzenia określonego na terenie województwa pomorskiego, na którego spółka posiada mieszkania do wynajęcia, ogłoszonego przed zawarciem umowy najmu, więcej niż: ------------------------------------------
- o 20% w gospodarstwie jednoosobowym ------------------------------------------------------------------
- o 80% w gospodarstwie wieloosobowym, ------------------------------------------------------------------------
- o dalsze 40% za każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej ilości osób.  ------
3.  Mieszkanie należące do zasobów Spółki może być wynajmowane również innym osobom fizycznym,  spełniającym warunki określone w ust 2.: --------------------------------------------------------------------------------------------------
a) najemcom lokali komunalnych należących do Miasta Pruszcz Gdański w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) najemcom lokali komunalnych, terminowo wnoszącym czynsz i opłaty eksploatacyjne  przez okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, zdecydowanych rozwiązać umowę i przekazać ten lokal, uwolniony od praw i rzeczy do dyspozycji miasta, ------------------------------------------------------------
c) najemcom składających wniosek o zamianę mieszkania na równorzędne ze względów zdrowotnych. -------
4. Osoby ubiegające się o zawarcie umowy lokalu mieszkalnego składają w siedzibie Spółki wnioski o wynajęcie mieszkania na formularzach Spółki w terminach ustalonym przez Zarząd Spółki i ogłoszonych na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.  Do wniosku należy dołączyć: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
a) wypełnione deklaracje o dochodach z zaświadczeniami o ich wysokości za okres ostatnich 3 miesięcy, wydane przez zakłady pracy lub miejscowy Urząd Skarbowy, ----------------------------------------------------
b) deklarację o zrzeczeniu się do dnia podpisania umowy najmu posiadanego tytułu prawnego do mieszkania komunalnego, jeżeli wnioskodawca ubiega się o najem mieszkania w zasobach Spółki zgodnie z ust 3 lit. a i b. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) zaświadczenia i dokumenty właściwych organów państwowych i samorządowych potwierdzających warunki zdrowotne i mieszkaniowe, jeżeli wnioskodawca ubiega się o najem mieszkania zgodnie z ust. 3 lit. c . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d) deklarację osoby partycypującej w kosztach budowy, jeżeli wnioskodawca ubiega się o najem mieszkania w zasobach Spółki zgodnie z ust. 2.----------------------------------------------------------------------------------------
6.  Okres składania wniosków w siedzibie Spółki określa Zarząd Spółki.--------------------------------------------------
7.   Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. ---------------------------------------------------
8.   W przypadku większej ilości osób spełniające kryteria określone w ust. 2 o umieszczeniu na liście decyduje losowanie z wyłączeniem mieszkań dla partycypantów. Zasady i warunki losowania określi komisja Mieszkaniowa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.  Wnioski o wynajęcie mieszkań (  z wyłączeniem mieszkań dla partycypantów ), składane w Spółce będą rozpatrywane przez Komisje, w skład której wchodzą;
1) trzy osoby wyznaczone przez Burmistrza Miasta, ------------------------------------------
2) osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki, -----------------------------------------------------
3) skreślony, ------------------------------------------------------------------------------------------
4) przewodniczący Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Miasta, ----------
10.   Członkami Komisji nie mogą być osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Spółki. ---------------------------
11.   Komisja określa osoby zakwalifikowane do umieszczenia na liście do zawarcia umowy. ------------------------
12.   Ilość zakwalifikowanych osób do umieszczenia na liście jest uzależniona od możliwości mieszkaniowych Spółki w danym cyklu inwestycyjnym. -------------------------------------------------------------------------------------------
13.   Komisja może sporządzić listę rezerwową osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy.  Do listy rezerwowej stosuje się zasady określone w ust. 2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.  Listę osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu i rezerwową podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie ich w lokalu spółki przez okres 7 dni, wraz z informacją o terminie, trybie zgłaszania                 i rozpatrywania odwołań. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.  Odwołanie od decyzji Komisji rozpatruje Burmistrz Miasta. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.   Po rozpatrzeniu odwołań ostateczną listę Spółka wywiesza na tablicy ogłoszeń Spółki. ------------------------------
17.  Zarząd zawiera umowę z osobami umieszczonymi na liście ostatecznej po powtórnym  sprawdzeniu kryteriów, o których mowa w ust. 2.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.  Przy zawieraniu umowy Zarząd Spółki uwzględnia - w miarę możliwości - potrzeby zgłoszone przez te osoby dotyczące lokalizacji pomieszczeń, kondygnacji oraz innych cech mieszkania. -----------------------------------------
19.  Osoba umieszczona na liście może zrezygnować z proponowanego jej mieszkania. Nie pozbawi to jej prawa do ponownego ubiegania się o zawarcie umowy. -----------------------------------------------------------------------------------
20.  Skreślony . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.  Do wspólnego zamieszkania z osobą umieszczoną na liście uprawnieni są członkowie rodziny i osoby bliskie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.  W razie śmierci osoby oczekującej na zawarcie umowy najmu zastosowanie mają odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. Podpisanie umowy najmu i wydanie kluczy do mieszkania Spółka uzależnia od spełnienia, w terminach określonych przez Zarząd Spółki, wymaganych warunków finansowych oraz rozliczenia się przyszłego najemcy              ( dotyczy osób, o których mowa w § 10 ust. 3 ) i osób wspólnie zamieszkujących z zajmowanych dotychczas mieszkań. Rozliczenie polega na zrzeczeniu się praw do dotychczas zajmowanych lokali oraz jego opróżnieniu w terminie 30 dni od otrzymania kluczy z zastrzeżeniem art.30 ust.1a ustawy. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.  Najemca powinien objąć wynajęte mieszkanie przed upływem 30 dni licząc od dnia oddania do jego dyspozycji. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przez objęcie mieszkania należy rozumieć  podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego mieszkania. ----------------------------
25. Skreślony.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.  Na uzasadnioną prośbę najemcy Zarząd Spółki może przesunąć termin objęcia mieszkania nie dłużej jednak niż o trzy miesiące. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.   Przy zamianie mieszkania termin oddania mieszkania dotychczas zajmowanego upływa w ciągu 30 dni od daty objęcia nowego mieszkania.  --------------------------------------------------------------------------------
28.  Spółka może zawierać z partycypantami umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkań. Spółka ustala listę osób, z którymi będzie zawarta umowa najmu. -----------------------------------------------------------------------------
29.  Wysokość partycypacji w kosztach budowy mieszkań  zostanie ustalona w umowie o partycypacji zgodnie z art. 29 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1070 z późn. zm.). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.   Partycypanci obowiązani są przekazać  Spółce imienny wykaz osób przewidzianych do wspólnego zamieszkania najpóźniej w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu mieszkalnego.  --------------------------------------------------------------------------
31.   Skreślony ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32.   Skreślony ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33.  Najemca ma prawo do zamiany mieszkania w ramach zasobów Spółki na drodze umownego porozumienia pomiędzy najemcą a Zarządem Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------------
34.   Małżonkowie, jeżeli posiadają każdy z nich lokal mieszkalny uzyskany przed zawarciem związku małżeńskiego, zobowiązani są złożyć wniosek o zamianę tych mieszkań na jedno większe odpowiadające ich potrzebom, w ciągu trzech miesięcy od zawarcia związku małżeńskiego. Spółka zobowiązana jest wniosek ten załatwić w możliwie szybkim terminie, bez naruszenia uprawnień innych osób ubiegających się o uzyskanie mieszkań zgodnie z listami. Jeżeli małżonkowie z takim wnioskiem w wyznaczonym terminie nie wystąpią, Zarząd Spółki może rozwiązać jedną z umów najmu. --------------------------------------------------------------------------------------------
35.  Listę zamian mieszkań sporządza Zarząd Spółki, na podstawie złożonych wniosków o zamianę. Zamiany mieszkań realizowane są w granicach istniejących możliwości spółki. Zarząd Spółki ustala limit zamian mieszkań. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 11
1.   Umowa najmu lokalu zawierana przez Spółkę może przewidywać obowiązek wniesienia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu przysługujących Wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu w wysokości nie przekraczającej 12-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
2.   W  razie  opróżnienia  lokalu  i  uregulowania  należności  z  tytułu  najmu,  kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.  Zwaloryzowana kwota kaucji na dzień jej zwrotu powinna odpowiadać iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w tym dniu i liczby, która po pomnożeniu przez kwotę miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu podpisania umowy najmu stanowiła podstawę ustalenia wysokości pobranej kaucji. ------------------------------------------
 
III. CZYNSZE
 
§ 12
1. Czynsze najmu w zasobach mieszkaniowych Spółki są ustalane przez Zgromadzenie Wspólników i kalkulowane tak, że ich suma dla całych zasobów, będących własnością Spółki, pokrywa koszty eksploatacji i remontów oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. -----------------------------------------------------------------------
2. Spółka przedstawia taryfikatory czynszów do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników. -------------------------
3. Środki finansowe pochodzące z odpisów na remonty mieszkań stanowiących własność Spółki będą gromadzone na wydzielonych kontach. Mogą być one użyte tylko i wyłącznie na remonty własnych zasobów mieszka¬niowych Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Czynsz za najem bądź dzierżawę własnych lokali użytkowych lub obiektów użytkowych jest czynszem wolnym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Wpływy z czynszów, o których mowa w ust. 4 przeznaczone są na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych Spółki oraz budową lub nabyciem mieszkań na wynajem. -------------------------------------------
 
IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
§ 13
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 560 000 zł ( dziesięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych )                   i dzieli się na 10 560 ( dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt udziałów o wartości nominalnej po 1.000.-zł (jeden tysiąc złotych) każdy. ---------------------------------------------------------------------------------------
2. Udziały są równe i niepodzielne. ----------------------------------------------------------------------------------------------
3. Do kwoty 3.298.000.-zł (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy zło¬tych) kapitał pokryty jest wkładem niepieniężnym w postaci: -------------------------------------------------------------------------------------------
a) 502/540 strugarka o wartości księgowej 1.000,00 zł -----------------------------------------------------------------------
b) 2/742 samochód Żuk (nr nadwozia SUL00721JS0579352) o wartości księgowej 8.000,00 zł ---------------------
c) 601/626 centrala telefoniczna o wartości księgowej 1.000,00 zł ---------------------------------------------------------
d) 406/491 komputer serwer o wartości księgowej 2.000,00 zł -------------------------------------------------------------
e) 407/491 komputer-końcówka o wartości księgowej 2.000,00 zł ---------------------------------------------------------
f) 408/491 komputer-końcówka o wartości księgowej 2.000,00 zł---------------------------------------------------------
g) 409/491 komputer-końcówka o wartości księgowe 2.000,00 zł----------------------------------------------------------
h) 410/491 komputer-końcówka o wartości księgowej 2.000,00 zł----------------------------------------------------------
i) 411/491 komputer-końcówka o wartości księgowej 2.000,00 zł ---------------------------------------------------------
j) 412/491 komputer Pentium II z drukarką o wartości księgowej 3.000,00 zł -------------------------------------------
k) 413/491 komputer Pentium II o wartości księgowej 2.000,00 zł --------------------------------------------------------
l) program FK o wartości księgowej 2.000,00 zł ------------------------------------------------------------------------------
m) oprogramowanie Intra Net Ware o wartości księgowej 3.000,00 zł -----------------------------------------------------
n) dokumentacji technicznej budynku położonego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Słonecznej wartości 46.000,00 zł ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
o) dokumentacji technicznej budynku położonego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Obrońców Wybrzeża wartości 20.000,00 zł -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
p) dokumentacji techniczno-wykonawczej budynku mieszkalnego obejmującego; 28 lokali, położonego w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Obrońców Wybrzeża 76.000,00 złotych -----------------------------------------------
q) nieruchomości położonej w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Słonecznej, stanowiącej działkę nr 44/3 obszaru   3.344 m2 (trzy tysiące trzysta czterdzieści cztery metry kwadratowe), objętej księgą wieczystą Kw. nr 50788 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku o wartości 123.000,00 zł, ----------------------------------------------
r) nieruchomości położonej w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Słonecznej stanowiącej działkę nr 45/14 obszaru 1.993 m2 (jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy metry kwadratowe), objętej księgą wieczystą Kw. nr 18592 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku o wartości 74.000,00 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
s) nieruchomości położonej w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Obrońców Wybrzeża, stanowiącej działki nr 14/3 obszaru 9.994 m2 (dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery metry kwadratowe), 14/4 obszaru 2.064 m2 (dwa tysiące sześćdziesiąt cztery metry kwadratowe), nr 14/2 obszaru 9.404 m2 (dziewięć tysięcy czterysta cztery metry kwadratowe), objętej księgą wieczystą Kw. nr 45345 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku - o wartości 926.000,00.- zł (dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych) --------------------------
t) dokumentacji techniczno-wykonawczej budynku mieszkalnego obejmującego 24 lokale, położonego w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Obrońców Wybrzeża, o warto¬ści 58.000.-zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), ----
u) działki nr 81/3 obszaru 424m2, objętej księgą wieczystą Kw. 45345 Sądu Rejonowe¬go w Gdańsku, położonej w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Wojska Polskiego nr 7, zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 682,60m2 - o wartości 853.000.-zł (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), -------------------------
v) działki nr 27/8 obszaru 560m2, objętej księgą wieczystą Kw. 47334 Sądu Rejonowe¬go w Gdańsku, położonej w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Grunwaldzkiej nr 33, zabu¬dowanej budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 461,60m2 - o wartości 762.000.-zł (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych), ----------------------
w) nr 16/8 obszaru 450m2, objętej księgą wieczystą Kw. 47334 Sądu Rejonowego w Gdańsku, położonej w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Chopina nr 12, zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 267,10m2 - o wartości 328.000.-zł (trzy¬sta dwadzieścia osiem tysięcy złotych). --------------------------------------
W zamian za wkłady niepieniężne jedyny wspólnik Spółki - Gmina Miasta Pruszcz Gdański objęła 3.298 (trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) udziałów o wartości po 1.000.-zł (jeden tysiąc złotych) każdy. -----------
3a.  1.119 ( jeden tysiąc sto dziewiętnaście) udziałów o wartości nominalnej po 1.000.-zł każdy pokrytych zostało przez jednego wspólnika- Gminę Miejską Pruszcz Gdański- wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości objętą księgą wieczystą GD1G/00137612/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, o łącznej wartości  1.119.000.zł, obejmującej: ------------------------------------------------------------------
działkę nr 151 ( sto pięćdziesiąt jeden)  obszaru 5.003m2 (pięć tysięcy trzy metry kwadratowe) położoną w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Aliny – o wartości 276.320.-zł (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
działkę nr 154 (sto pięćdziesiąt cztery)  obszaru 2.618m2 ( dwa tysiące sześćset osiemnaście metrów kwadratowych), położoną w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Skierki – o wartości 144.600.zł( sto czterdzieści cztery tysiące sześćset złotych), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
działkę nr 423 (czterysta dwadzieścia  trzy)  obszaru 2.233m2 ( dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy metry kwadratowe) położoną w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Cyprysowej- o wartości 135.000,zł (sto trzydzieści pięć tysięcy złotych), -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
działkę nr 425 ( czterysta dwadzieścia pięć) obszaru 10.607m2 (dziesięć tysięcy sześćset siedem metrów kwadratowych) położoną w Pruszczu Gdańskim – o wartości 434.001,zł  (czterysta trzydzieści cztery tysiące jeden złotych), ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
działkę nr 19/26 (dziewiętnaście łamane dwadzieścia sześć) obszaru 3.153m2 ( trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy metry kwadratowe), położoną w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Obrońców Wybrzeża- o wartości 129.079,-zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych). -------------------------------------------------------------
3b.  600 (sześćset) udziałów o wartości nominalnej po 1.000.-zł każdy pokrytych zostało przez jednego wspólnika - Gminę Miejską Pruszcz Gdański - wkładem niepieniężnym o wartości 600.000.-zł (sześćset tysięcy złotych), w postaci wierzytelności jedynego wspólnika wobec spółki, wynikającej z pożyczki w kwocie 600.000.-zł udzielonej na mocy umowy z dnia 26-02-2009r. Nr OR-72/2009. -----------------------------------------------------------------
4.  Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. ------------------------------------------------------------------
5. Udziały mogą być umarzalne za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
§ 14
Wspólnik może za zgodą Zgromadzenia Wspólników zbyć lub zastawiać pojedyncze lub wszystkie udziały. ------
 

§ 15
Wspólnik może być zobowiązany do wnoszenia dopłat na rzecz Spółki proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Wysokość jednorazowej dopła¬ty nie może przekraczać 100 % wartości wniesionych udziałów. Konieczność wniesienia dopłat na rzecz Spółki określi uchwała Zgroma¬dzenia Wspólników. Dopłaty podlegają zwrotowi, na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych. -------------------------------------------------------
§ 16
Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały może podwyższyć kapitał zakładowy spółki do kwoty 12.000.000.-zł (dwanaście milionów złotych), w terminie do dnia 31-12-2018 ( trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku ) ; podwyższenie nie stanowi zmiany umowy spółki. -------------------------------------------------------
§ 17
1. Spółka może tworzyć fundusze i kapitały stosownie do Uchwały Zgromadzenia Wspólników, w tym między innymi: fundusz remontowy . Środki tego funduszu nie będą przeznaczane na inne cele. ------------------------------------------------------------------------------------------
2. Spółka może tworzyć fundusze, w tym fundusz zapasowy. ---------------------------------------------------------------
3. Corocznie dokonuje się odpisu na kapitał zapasowy nie mniej niż 10% (dziesięć procent) zysku Spółki. ---------
 
 
 
V. ORGANY SPÓŁKI
 
§ 18
Organami Spółki są: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Zgromadzenie Wspólników ---------------------------------------------------------------------------------------------------
- Rada Nadzorcza -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Zarząd -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 19
1.  Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne lub nadzwyczajne. ------------------------------------------------------------
2.  Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd najpóźniej do końca miesiąca czerwca każdego roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest również przez Zarząd w miarę potrzeb. --------------
4.  Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie przewidzianym w ust. 2 niniejszego aktu oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia w wypadku, gdy uzna to za wskazane, a Zarząd nie uczyni tego w ciągu 24 dni od zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą. -----------
5. Wspólnicy posiadający co najmniej 10 % udziałów mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie winno być złożone Zarządowi na piśmie z miesięcznym wyprzedzeniem. ---------------------
6.  Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. ------------------------------------------------------------
§ 20
Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: --------------------------------------------------------------------------
1)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, -----------------------------------------------
2) zatwierdzanie bilansu i rachunku zysków i strat, ---------------------------------------------------------------------------
3)  udzielanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium, ----------------------------------------------------------------
4) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia dochodów na działalność określoną w § 6, -----------------------
5) podejmowanie uchwał dotyczących roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu, nadzoru, ----------------------------------------------------------------------------------------------------
6) podejmowanie uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7) podejmowanie uchwał w sprawie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki,----------------------------------
8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub likwidacji Spółki oraz wyznaczenie likwidatora, ---------------
9) podejmowanie uchwał o nabyciu nieruchomości i zbyciu nieruchomości należącej do Spółki, --------------------
10) wybór i odwołanie Rady Nadzorczej, ----------------------------------------------------------------------------------------
11) podejmowanie uchwał w sprawie zmian w akcie założycielskim Spółki, ----------------------- -----------------------
12) uchwalanie regulaminów: Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej, ---------------------------------------------
13) ustalania regulaminu i porządku obrad Zgromadzenia Wspólników, -----------------------------------------------------
14) wyrażenie zgody na zbywanie udziałów przez wspólników ----------------------------------------------------------------
15) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd kredytu w wysokości przekraczającej 50 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16) podejmowanie innych uchwał przewidzianych aktami prawnymi wymienionymi w § 5 ust. 2 niniejszego aktu założycielskiego Spółki, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
17) uchwalenie wieloletnich programów działania Spółki. ----------------------------------------------------------------------
 

§ 21
1.  Rada Nadzorcza składa się z trzech członków. ------------------------------------------------------------------------------
2.   Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków. -----------------------------------
§ 22
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę. ----------------------------------------
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. ------------------------------------------------------
3. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważnie podjęta, jeżeli o posiedzeniu Rady zostali zawiadomieni wszyscy jej członkowie przynajmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia i w posiedzeniu uczestniczy co najmniej dwóch członków Rady. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. -----------------------------------
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście. --------------------------------------------------
6. Skreślony. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może odbyć się bez formalnego jej posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się, o ile wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. ------------------------------------------------------------
§ 23
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki, a w szczególności: -------------------
1) bada bilans oraz rachunek zysków i strat zarówno co do zgodności z dokumentami, jak i stanem faktycznym, bada sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie przeznaczenia dochodów na działalność określoną w § 6, źródeł i sposobów pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze itp. oraz przedstawia opinie w tych sprawach Zgromadzeniu Wspólników, -------------------------------
2) przedstawia swoje stanowisko we wszystkich sprawach mających być przedmiotem obrad Zgromadzenia. -----
2.   Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponad to: -----------------------------------------------------------------------
1) wnioskowanie lub zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników stosownie do postanowień §19 ust.4 niniejszego aktu założycielskiego, ----------------------------------------------------------------------
2) powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz nawiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu, -----------------
3) zawieszanie w czynnościach członka Zarządu z ważnych przyczyn, ---------------------------- -----------------------
4) nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników. -----------------------------------------
3. Zarząd jest zobowiązany uzyskać opinię Rady Nadzorczej przed dokonaniem następujących czynności: --------
1) określenia struktury organizacyjnej Spółki i ustalenie regulaminu pracy, ----------------------------------------------
2) ustalenia zasad wynagrodzeń pracowników Spółki, ------------------------------------------------------------------------
3) zaciąganie kredytu w wysokości wyższej niż 20 % kapitału zakładowego, --------------------------------------------
4) uchwalenia przez Zgromadzenie Wspólników regulaminu Zarządu, ------------------------------------------------------
4.  Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Spółki oraz żądania wyjaśnień od Zarządu. Kontrola przeprowadzana przez Radę odbywa się wspólnie przez wszystkich jej członków. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.  Rada Nadzorcza powinna zbierać się na posiedzenia nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, a nadto na każde żądanie Zarządu z podaniem przyczyn i przedmiotu posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest do zwołania takiego posiedzenia w terminie czternastu dni od zgłoszenia wniosku. --------------------------------
§ 24
1. Zarząd składa się z jednej osoby. ---------------------------------------------------------------------------------------------
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. ----------------------------------------------------------------------------------------------
3. Zarząd może ustanowić prokurę. ----------------------------------------------------------------------------------------------
4. Zasady pracy Zarządu oraz współpracy z pozostałymi organami Spółki określa regulamin Zarządu uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników. ----------------------------------------------------------------------------------------------
5. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Zgromadzenia Wspólników zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej, jako wspólnik jawny lub członek władz. --------------------
§ 25
Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. -----------------------------------------
§ 26
Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy, których kodeks spółek handlowych oraz zapisy niniejszego aktu założycielskiego nie zastrzegają dla innych organów spółki. -----------------------------------------------------------
§ 27
Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym z wyjątkiem pierwszego roku od dnia zarejestrowania Spółki. -

Informacje

Liczba wyświetleń: 16
Utworzono dnia: 13.03.2020

Historia publikacji

  • 31.03.2020 13:12, Administrator
    Edycja strony: Statut
  • 13.03.2020 19:33, Administrator
    Dodanie strony: Statut